top of page

Zagraniczne prawo jazdy? Kiedy wymienić je na polskie?


Obcokrajowcy, którzy poruszają się po terenie Polski, posiadają ważne prawo jazdy i są obywatelami:

• Państwa członkowskiego Unii Europejskiej

• Państwa Konfederacji Szwajcarskiej

• Państwa z którym Polska zawarła dwustronną umowę o wzajemnym uznawaniu prawa jazdy - Japonia i Republika Korei

• Państwa będącego stroną Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r.

• Państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

• Państwa będącego stroną Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.

nie mają obowiązku wymiany prawa jazdy na polskie i nie muszą posiadać prawa jazdy międzynarodowego ponieważ, zgodnie z zapisami Konwencji o ruchu drogowym w Wiedniu i Genewie, dokumenty zachowują ważność w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy. Po upływie tego okresu dokument należy wymienić na polskie prawo jazdy.

Do wymiany prawa jazdy potrzebne będą:

  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy

  • kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm

  • dokument potwierdzający tożsamość

  • kserokopia posiadanego prawa jazdy

  • tłumaczenie posiadanego prawa jazdy na j. polski (nie dotyczy to dokumentów wydanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

  • dowód wniesienia opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty ewidencyjnej i opłaty konsularnej

  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu (wiza, wiza pobytowa, zaświadczenie z uczelni o byciu studentem od ponad 6 miesięcy, zaświadczenie o zameldowaniu)

Obywatele Ukrainy , którzy przekroczyli granicę Polski po 24 lutego 2022 roku nie muszą wymieniać prawa jazdy po 185 dniach pobytu w Polsce. Termin ważności ich prawa jazdy został wydłużony do końca 2022 roku.

55 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page