Regulamin OSK Projekt Prawko​

 

&1

 

 • Regulamin określa zasady obowiązujące w OSK Projekt Prawko Magdalena Pawlak.

 &2

Informacje podstawowe

 

 • OSK Projekt Prawko zobowiązuje się do profesjonalnego przeprowadzenia szkolenia w zakresie Kursu Prawa Jazdy Kategorii B zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.2016.280z dnia04.03.2016 r. z późn. zm.).

 • Zakup usługi jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

 • OSK Projekt Prawko zobowiązuje się do przeprowadzenia części teoretycznej, praktycznej i egzaminów wewnętrznych.

 • Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnych wyników z egzaminów wewnętrznych oraz uregulowaniu wszystkich płatności, OSK Projekt Prawko zaktualizuje Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), który jest wymagany do zgłoszenia się na egzamin państwowy.

 

&3

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 

 • Uczestnikiem kursu może być osoba która ukończyła 18-ty rok życia a także osoba , która nie ukończyła 18-tu lat, wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na 3 miesiące przed ukończeniem 18-tego roku życia.

 • Warunkiem niezbędnym do przyjęcia na kurs jest posiadanie przez uczestnika kursu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem mechanicznym oraz posiadanie PKK w celu rozpoczęcia procedury rejestracji kursu.

 • Kurs może odbyć osoba, w stosunku do której nie został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeń innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, w okresie obowiązywania tego zakazu.

 • Kurs może rozpocząć osoba która wniosła opłaty według cennika zamieszczonego na stronie i w załączniku nr 1 „Zasady płatności”.

 

&4

Rezygnacja

 

 • Kursant ma prawo zrezygnować ze szkolenia w każdym OSK, w każdym momencie  trwania kursu. Powinien o tym fakcie powiadomić szkołę za pośrednictwem poczty lub e-maila.

 • W razie skorzystania z powyższego prawa Ośrodek jest zobowiązany wydać Kursantowi Kartę Przeprowadzonych Zajęć i uwolnić numer PKK, niezwłocznie po uiszczeniu przez Kursanta niedopłaty, jeżeli taka istnieje.

 • W przypadku rezygnacji z kursu już po jego rozpoczęciu, wpłacona kwota nie jest zwracana. W przypadku rezygnacji z kursu przed rozpoczęciem szkolenia, wpłacone kwoty mogą zostać zwrócone z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 500 zł, które stanowią koszty manipulacyjne OSK Projekt Prawko.

 

&5

Rozwiązanie umowy przez OSK jest możliwe w przypadku:

 

 • Przekroczenia terminu płatności, również części wynagrodzenia z tytułu prowadzenia kursu przez OSK Projekt Prawko o 60 dni.

 • Brak płatności kolejnej raty uznaje się za wstrzymanie kursu. Kontynuacja możliwa po dokonaniu zapłaty.

 • Zakończenia przez OSK Projekt Prawko działalności regulowanej w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

 • Niestosowania się uczestnika szkolenia do zaleceń Instruktora.

 • Niedostarczenia nr PKK  w okresie dłuższym niż 3 miesiące od zapisu.

 • Braku pełnej płatności za kurs w przypadku, gdy jest ona już wymagalna.

&6

Odwołanie umówionych zajęć praktycznych

 

 • OSK Projekt Prawko zastrzega sobie prawo do odwoływania szkolenia praktycznego w każdym czasie bez dodatkowych konsekwencji z zastrzeżeniem konieczności zrealizowania odwołanego szkolenia Kursanta w najbliższym możliwym terminie.

 • Szkoła ma prawo do zmiany lub odwołania terminu kursu w razie sytuacji nadzwyczajnych, w tym awarii technicznych, choroby instruktora lub wykładowcy, odwołania lub przełożenia terminu przez kursantów zapisanych na ten kurs.

 • Kursant może odwołać zajęcia praktyczne i jazdy doszkalające najpóźniej 24 godziny przed umówionym spotkaniem, wliczając w ten okres tylko dni robocze. Zajęcia praktyczne należy odwołać u swojego instruktora prowadzącego.

 • Zajęcia praktyczne odwołane nieregulaminowo lub nieodwołane i nieodbyte, traktowane będą jako przepadające. Jazdy umówione na poniedziałek, można odwołać do piątku poprzedzającego poniedziałek do godziny 18.00. Zajęcia odwoływane w Sobotę i Niedzielę przepadają.

 • Kursant jest zobowiązany odbyć taką ilość godzin, jaka przepadła z jego winy.

 

&7

Powinności i obowiązki

 

 • Kursant ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w stanie trzeźwym. W razie podejrzenia, co do bycia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środka odurzającego przez Kursanta, Instruktor jest zobowiązany do zakończenia szkolenia i sprawdzenia tego faktu w najbliższym komisariacie Policji.

 • Osobie szkolonej znane są konsekwencje prawne w przypadku przystąpienia do szkolenia w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu.

 • W czasie trwania szkolenia praktycznego wymagane wygodne obuwie na płaskiej podeszwie, maseczka oraz dokument potwierdzający tożsamość(dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna lub studencka, karta stałego pobytu) oraz szkła korekcyjne lub okulary, jeżeli są wymagane orzeczeniem lekarskim.

 • Każdy Kursant ma prawo do zmiany instruktora w trakcie szkolenia bez żadnych konsekwencji.

 • Instruktor prowadzący ma prawo w trakcie szkolenia praktycznego zobowiązać Kursanta, który wykazuje ogromne braki w wiedzy teoretycznej do jej uzupełnienia.

 • Instruktor ma prawo zrezygnować ze szkolenia Kursanta, który nie opanował podstawowych zasad ruchu drogowego i znajomości znaków drogowych.

 • Instruktora obowiązuje studencki kwadrans - dotyczy spóźnienia 15-to minutowego.

 

&8

Egzaminy

 

 • Nauka jazdy odbywa się na autach Hyundai i20. Dokładnie takich samych aut używają ośrodki WORD Warszawa.

 • Kursant zobowiązany jest odbyć szkolenie podstawowe lub uzupełniające zakończone egzaminami wewnętrznymi.

 • Egzamin wewnętrzny po ukończeniu zajęć z zakresu części teoretycznej - test komputerowy. 

 • Egzamin wewnętrzny praktyczny, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego - na placu manewrowym i w ruchu ulicznym.

 • Praktyka bez teorii. Wystarczy, że zdasz wcześniej Państwowy Egzamin teoretyczny wtedy zapraszamy Cię do szkoły jazdy na praktykę.

 

&9

Płatności

 

 • Zarezerwowane jazdy doszkalające powinny być opłacone przelewem na nasze konto do dnia poprzedzającego ustalony termin lub bezpośrednio u Instruktora prowadzącego przed jazdami (nie licząc sobót i niedziel)  lub gotówką. Opłata za zamówione jazdy doszkalające powinna być wniesiona przelewem na konto OSK Projekt Prawko najpóźniej 24 godziny przed ich wyznaczonym terminem.

 • Cena kursu kat. B nie obejmuje opłaty za egzamin państwowy. Opłata za egzamin państwowy pobierana jest przez WORD.

 • Cena kursu obowiązuje przez rok od dnia podpisania umowy.

 • Opłaty należy uregulować gotówką w biurze lub przelewem na numer konta: 79 1020 1042 0000 8002 0448 5702.

 • Płatność za kurs możliwa  w systemie ratalnym. Płatności w ratach należy realizować według harmonogramu.

 • Opłata za „Kurs Doszkalający” oraz „Jazdy doszkalające” nie podlega płatności ratalnej.

 • Zasady płatności oraz harmonogram określa załącznik nr 1 Regulaminu.

 

&10

 

 • W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta, a także, w zależności od szkolenia objętego umową, ustawa o kierujących pojazdami lub ustawa o transporcie drogowym i przepisy wydane na ich podstawie.

&11

 

 • Wszelkie spory jakie mogą powstać pomiędzy Stronami w związku z zawarciem, interpretacją lub wykonaniem niniejszej Umowy będą rozwiązywane polubownie. Jeżeli takie rozwiązanie okaże się jednak niemożliwe, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego.

 

 

&12

Ochrona danych osobowych RODO

 

 • Administratorem danych osobowych uczestnika kursu przetwarzanych w związku z realizacją umowy jest OSK Projekt Prawko Magdalena Pawlak z siedzibą Marki 05-270 ul. Okólna nr 7 NIP 1251711302, REGON: 387384800

 • Kontakt z administratorem danych za pośrednictwem adresu e-mail:kontakt@projektprawko.pl lub pisemnie na następujący adres Marki 05-270 ul. Okólna nr 7.

 • Dane osobowe uczestnika kursu będą wykorzystywane w celu: 

  • zawarcia i świadczenia usług oferowanych przez OSK Projekt Prawko Magdalena Pawlak – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

  • przekazania do instytucji państwowych, samorządowych – zgodnie z odrębnymi przepisami, niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

  • udzielenia informacji odnośnie usług oferowanych przez OSK Projekt Prawko;

  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na świadczone usługi. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

 • Ochrona danych osobowych uczestnika kursu na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). OSK Projekt Prawko stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym.

 • Przechowywanie danych osobowych do czasu:

  • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;

  • przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług;

  • obowiązku przechowywania informacji związanych z organizacją szkoleń określonych odrębnymi przepisami;

  • zakończenia kontaktu związanego z odpowiedzią na oferty lub zapytania;

  • obowiązku przechowywania informacji księgowych dotyczących umowy.

 • Przekazywanie danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane osobowe wyłącznie na zlecenie i zgodnie z poleceniami administratora w celu realizacji umowy świadczenia:

  • na przeprowadzenie szkolenia zgodnie z zawartymi z administratorem umowami wynikającymi z organizacji usług określonych przepisami prawa;

  • w celach windykacji należności.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest wymogiem ustawowym – warunkiem niezbędnym zawarcia umowy (bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy świadczenia usług).

 • Zachowanie prawa dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Zachowanie prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

&13

Promocje

 • Organizator promocji – OSK Projekt Prawko Magdalena Pawlak , Okólna 7, 05-270 Marki, NIP: 1251711302, REGON: 387384800, zwana dalej Organizatorem.

 • Ulotka rabatowa – ulotka wręczana przez pracownika Organizatora upoważniająca do uzyskania rabatu w kwocie 100zł na Kurs Standard, Kurs Plus, Kurs Ekspres.

 • Promocja na Kurs Standard– oferta specjalna przygotowana przez Organizatora dla Uczestników promocji, a polegająca na możliwości uzyskania ceny 2400zł za Kurs Standard, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

 • Hasło ze zniżką - hasło upoważniające do uzyskania rabatu w kwocie 100zł na Kurs Standard, Kurs Plus, Kurs Ekspres.

 • Uczestnik promocji – każda osoba, legitymująca się Ulotką rabatową lub podająca Hasło ze zniżką, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Promocji za zgodą przedstawiciela ustawowego, chyba że rozporządzają własnym zarobkiem lub przedmiotami majątkowymi oddanymi przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku.

 • Promocja obowiązuje do 31.08.2021 r.

 • Ulotka rabatowa jest na okaziciela.

 • Liczba ulotek rabatowych jest ograniczona i za jej bezpośrednią dystrybucję odpowiedzialny jest Organizator.

 • Ulotkę należy oddać w biurze Organizatora z chwilą zawarcia umowy na  przeprowadzenie kursu. Ulotki rabatowe nie są zwracane Uczestnikowi promocji.

 • Promocji podlegają wyłącznie kursy: Kurs Standard, Kurs Plus, Kurs Ekspres

 • Promocjom nie podlegają: Kurs doszkalający, Jazdy doszkalające oraz Materiały szkoleniowe.

 • Przy zakupie jednego kursu można skorzystać z jednego Hasła ze zniżką oraz jednej Ulotki Rabatowej. Jeśli Uczestnik promocji dokonuje zakupu Kursu Standard może również skorzystać z Promocji na Kurs Standard. Promocje jednego typu nie sumują się oraz nie podlegają wymianie na gotówkę.

 • Promocje nie mogą być wykorzystane do zakupu innych kursów niż: Kurs Standard, Kurs Plus, Kurs Ekspres

 • Niewykorzystanie Promocji w terminie określonym w regulaminie, jest równoznaczne z utratą ważności  i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Organizatora z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie, w szczególności z roszczeniami dotyczącymi wymiany Kuponu rabatowego na gotówkę.

 • Dokonanie zakupu na zasadach określonych w § 13 Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 • Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane pisemnie (na adres Organizatora) lub e-mail kontakt@projektprawko.pl najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Reklamacje rozpatrywane będą  w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia (zgłoszenia) reklamacji. Uczestnik promocji zostanie niezwłocznie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Od decyzji nie przysługuje odwołanie. Uczestnik promocji niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Zasady płatności

Płatność gotówką w biurze lub przelewem na konto:  79 1020 1042 0000 8002 0448 5702

Harmonogram płatności w nieoprocentowanych ratach:

Kurs Standard

I rata w dniu zapisu na kurs w wysokości 1000 zł

II rata do 10-tej odbytej godziny zajęć praktycznych w wysokości 1000 zł

III rata ( pozostała kwota) do 20-tej odbytej godziny zajęć praktycznych w wysokości 600 zł

Kurs Ekspresowy

I rata w dniu zapisu na kurs w wysokości 1600 zł

II rata do 10-tej odbytej godziny zajęć praktycznych w wysokości 1650 zł

Kurs Plus

I rata w dniu zapisu na kurs w wysokości 1500 zł

II rata do 10-tej odbytej godziny zajęć praktycznych w wysokości 1500 zł

III rata ( pozostała kwota) do 20-tej odbytej godziny zajęć praktycznych w wysokości 1450 zł